Re-Post
Alex Konadu – Konadu’s Band
Roger’s All Stars / Ghana Sounds 1975

01 – Enam owu nti
—- Odo yewu dan mu
—- Menua yaa buor
—- Araba sakyiwaa
—- Nnaadaa me
—- Ahafo kwae da ho
—- Fa me ko fie odo
02 – Onipa wu ana wawu
03 – Amoakowaah
04 – Enye me nko na adede ahiame
05 – Mmaa yi ahu yen
06 – Wote se mawua didi

downloadbutton

One thought on “Re-Post
Alex Konadu – Konadu’s Band
Roger’s All Stars / Ghana Sounds 1975

  1. Pingback: Alex ‘the Wonderful’ Konadu – Abiiba Nagoodey Brobisco House of Music 1977 | Global Groove Independent

Leave a Reply

Your email address will not be published.