Re-Post
Master Bob Akwaboah – Fidie Wura
Ambassador LPAM 022

01 – Fidie wura ba na wo be hunu
02 – Meko gya mediya kwan
03 – Mete ase na mennpe nsa
04 – Nyame ammo me kowensanni
05 – Manye yie
06 – Medofo mma wo were fime
07 – Ye ye adwuma ma owuo
08 – Menom nsa makae masem
09 – Meko me die mu (konkontimaa)
10 – Onipa nse hwee

downloadbutton

One thought on “Re-Post
Master Bob Akwaboah – Fidie Wura
Ambassador LPAM 022

  1. Pingback: Akwaboa’s Guitar Band Leader: Bob Akwaboa Ececutive / Ambassador LPEX 003 | Global Groove Independent

Leave a Reply

Your email address will not be published.